Vyplácanie podielu na zisku POD za rok 2021

Vyplácanie podielu na zisku POD za rok 2021

Na základe rozhodnutia Náhradnej výročnej členskej schôdze POD Vechec dňa 25.05.2023 bude POD Vechec

vyplácať podiel na zisku členom POD a vlastníkom DPL POD Vechec.

 

Predmetný podiel na zisku bude vyplatený z nerozdeleného zisku POD za rok 2021 s tým, že na jeho vyplatenie

sa vzťahujú všetky platné právne predpisy súvisiace so zdanením.

 

Pri nižších čiastkach, pokiaľ bude v pokladni POD dostatok hotovostných finančných zdrojov, je možné

výnimočne vyplatiť tieto dividendy v hotovosti z pokladne POD. V prípade záujmu o výplatu na účet, oznámte

číslo účtu na uvedený kontakt. Aby sme Vám mohli dividendy vyplatiť, musíte sa nášmu pracovníkovi preukázať

platným preukazom totožnosti. Výplata dividend bude realizovaná týždenne od 04.09.2023, od pondelka do stredy

v čase od 9:00 hod do 13:00 hod.

 

Prípadné nejasnosti konzultujte osobne alebo telefonicky u pána Ing. Pavla Filipeka, t.č. 0901 711 364.

 

Vo Vechci, dňa 30.08.2023

 

Bindas Marián, predseda predstavenstva POD

About the Author

podvechec administrator

Comments Are Closed!!!