História POD Vechec

POD Vechec je dnes najväčším, ale aj ekonomicky najsilnejším poľnohospodárskym podnikom v okrese Vranov nad Topľou. Aj jeho história a premeny za vyše 60 rokov je zaujímavá a odráža aj veľké zmeny v celej našej spoločnosti.

Stručný chronologický vývoj vzniku nášho POD Vechec a jeho premeny:

 1. Jednotné roľnícke družstvo Čemerné (ďalej len JRD): JRD Čemerné vzniklo v r. 1953 ako menšinové družstvo. Na čele družstva stálo predstavenstvo a predsedom predstavenstva bol Juraj Lysý. Toto menšinové družstvo sa v roku 1955 rozpadlo. V r. 1956 vzniklo väčšinové JRD Čemerné, ktoré hospodárilo na výmere 673 ha. Jeho prvým predsedom sa stal Ján Feník, ktorého vo funkcii v r.1958 vystriedal Michal Gonos. V januári 1974 došlo k zrušeniu Štátneho majetku Vranov nad Topľou. Jeho takmer 400 ha a celý hospodársky dvor Vranov Ortáše bol pričlenený k JRD Čemerné, ktorého predsedom vtedy už bol Dr. Ján Gajdzik.
 2. Jednotné roľnícke družstvo Juskova Voľa : V r. 1959 bolo založené väčšinové družstvo Juskova Voľa. Za predsedu družstva zvolili Jána Lukačína.
 3. Jednotné roľnícke družstvo Vechec: V r. 1971 bolo založené družstvo Vechec, ktoré sa ešte v tom roku zlúčilo s JRD Juskova Voľa. Za predsedu družstva bol zvolený Ing. Karol Illeš.
 4. Jednotné roľnícke družstvo 30. výročia oslobodenia Vranov nad Topľou: Rok 1975 bol rokom veľkých zmien. Došlo k zlúčeniu JRD Vechec s JRD Čemerné, ktoré prijalo názov JRD 30. výročia oslobodenia so sídlom vo Vranove nad Topľou. Dobudovali sa hospodárske dvory Vechec a Ortáše. V tom istom roku sa pre vstup do tohto družstva rozhodli takmer všetci občania Banského. Toto družstvo s rozlohou takmer 3 500 ha pôdy bolo najväčším družstvom v okrese Vranov nad Topľou a patrilo k najväčším poľnohospodárskym družstvám na Slovensku. za predsedu toho zlúčeného JRD bol zvolený Dr. Ján Gajdzik, ktorý túto funkciu vykonával do r. 1980, keď po voľbách bol zvolený za tajomníka Okresného národného výboru Vranov nad Topľou. Po Dr. Gajdzikovi prevzal funkciu predsedu JRD Ing. Pavol Višňovský, ktorého v roku 1985 vystriedal Ing. Ján Bendzák, CSc.
 5. Agrokombinát Vranov nad Topľou: V r. 1985 zmenilo JRD 30. výročia oslobodenia Vranov nad Topľou na Agrokombinát Vranov nad Topľou. Až do roku 1989 popri poľnohospodárskej prvovýrobe toto družstvo malo zriadenú rozsiahlu pridruženú výrobu, ktorá pôsobila aj v zahraničí a zamestnávalo viac ako 1 100 pracovníkov. Transformácie družstva v r. 1992 sa zúčastnilo vyše 1 400 oprávnených osôb, z ktorých zhruba polovica sa stala členmi družstva a druhej polovici oprávnených osôb boli vydané Družstevné podielnické listy. Od družstva sa neodčlenilo ani jedno z bývalých JRD. Aj po transformácií bol za predsedu družstva zvolený Ing. Ján Bendzák, CSc. V r. 1995 došlo k premenovaniu Agrokombinátu Vranov nad Topľou na Poľnohospodárske obchodné družstvo Vechec. Z predsedu družstva a predstavenstva bol zvolený Ing. Ján Bendzák, CSc., ktorý túto funkciu vykonával až do roku 2006, kedy ho v nej vystriedal Ing. Ján Kravec a ktorý v tejto funkcii pôsobí doposiaľ.

Z a u j í m a v o s t i:

 • družstvo ani po roku 1989 sa nerozpadlo ani nerozdelilo
 • je doslova raritou, že aj napriek ťažkému obdobiu po roku 1992, kedy množstvo nielen poľnohospodárskych ale aj priemyselných organizácií najmä z ekonomických dôvodov zanikalo a nevyplácalo mzdy, v tomto družstve sa ani raz nestalo, že by pracovníkom nebola načas vyplatená výplata alebo nájomné za pôdu
 • družstvo hoci značne zadĺžené, dokázalo tvrdo a úspešne čeliť rôznym špekulačným praktikám viacerých tzv. podnikateľských skupín, ktoré sa ho snažili maximálne “ošklbať” až zlikvidovať
 • vďaka nesmiernemu úsiliu, odborným schopnostiam riadiacich pracovníkov, predstavenstva ale aj podpore členskej základne sa najmä v posledných desiatich rokoch družstvo dokázalo zbaviť zadĺženia a obnoviť a zmodernizovať výrobnú základňu
 • dnes POD Vechec patrí medzi ekonomicky stabilizované družstvá, so špičkovými výsledkami najmä na úseku rastlinnej výroby a postupne sa zlepšujúcej živočíšnej výroby
 • POD patrí nielen medzi najlepšie družstvá v okrese či v kraji, ale viackrát sa umiestnilo medzi sto najlepšími poľnohospodárskymi organizáciami na Slovensku
 • ako jediné družstvo v okrese a jedno z mála v celej republike začalo svojím členom a majiteľom DPL vyplácať podiely na zisku

Na týchto pozoruhodných úspechoch posledných rokov majú najväčší podiel najmä bývalý predseda Ing. Ján Bendzák CSc., súčasný funkcionári: predseda Ing. Ján Kravec, podpredseda Dr. Ján Gajdzik, agronóm Marián Bindas, mechanizátor Dušan Rakoci, zootechnik Ing. Juraj Bindas, ekonóm Ing. Pavol Filipek, predstavenstvo, pracovníci a členovia družstva.

Nemožno zabudnúť ani na prácu bývalých funkcionárov: Michala Gonosa, Jozefa Grominu, Michala Mudráka, Jána Lukačína, Jána Ďurika, Jána Kalmana, Bartolomeja Sopka, Bartolomeja Olexu, ale aj mnoho ďalších funkcionárov a pracovníkov, ktorých nie je možné všetkých vymenovať, aj keď by si to iste zaslúžili. Všetkých, aj tým nemenovaným, ktorí sa pričinili o rozvoj nášho družstva vyslovujeme úprimné poďakovanie.

Aj na poslednej Výročnej členskej schôdzi za rok 2016 bolo konštatované, že družstvu sa darí, rozvíja sa, rastie jeho hospodárska sila a zlepšuje sa finančná stabilita.
Dobrú situáciu v podniku potvrdilo aj Národné informačné stredisko SR, keď medzi malými a strednými podnikmi dosahuje výsledky ako 5.000 najlepších. Svedčí o tom aj tento diplom.

 

NISR

 

 

Predstavenstvo družstva na svojom zasadnutí 12.7.2017 riešilo ako výrobné problémy družstva, tak aj žiadosti členov družstva. Do programu jednania bol zaradený jeden výnimočný bod. Na zasadnutie bol prizvaný aj zamestnanec a člen družstva Bartolomej Olexa z Juskovej Voli. Pán Olexa pred 50 rokmi  v roku 1967 sa po skončení školy stal traktoristom vtedajšieho Jednotného roľníckeho družstva Jusková Voľa. Od tej doby nepretržite pracoval v chotároch nášho družstva. S jeho prácou bolo vedenie vždy spokojné a časom sa stal vedúcim dvora na Juskovej Voli. Dlhé roky pracoval aj ako člen predstavenstva družstva. S jeho prácou je vedenie spokojné aj teraz, preto sa stará v letnom období o 100 kusové stádo jalovíc.

Pri príležitosti tohto neobvyklého výročia mu predstavenstvo poďakovalo za jeho dlhoročnú prácu a ocenilo ho malou mimoriadnou odmenou.

 

20170712_112323 20170712_112527

 

 

Jubilantovi prajú jeho spolupracovníci i členovia ešte veľa v zdraví prežitých rokov, naplnených činorodou činnosťou.